Samtal

I psykoterapi utformas samtalsbehandlingen utifrån individens unika upplevelser och erfarenheter. Det innebär att vi tillsammans strävar efter att förstå hur din livshistoria påverkar känslomässiga reaktioner i ditt nuvarande liv. Det kan handla om att bära på önskningar, tankar och svåra känslor som har ett negativt inflytande i ditt liv och som du kritiserar dig själv för. Kanske har du erfarenhet av att inte ha känt dig lyssnad på, eller har blivit avvisad och nedvärderad när du visat dig sårbar. Kanske upplever du hur svårigheter i relationer och arbetsliv återkommer gång på gång.
I psykoterapin undersöks dessa erfarenheter tillsammans med psykoterapeuten utan att kritiseras eller avvisas.

I våra samtal försöker vi göra obegripliga känslor och handlingar mer begripliga genom att skapa ökad förståelse kring vad som kan ligga bakom dem. På så sätt ges en möjlighet att påverka och så småningom bryta destruktiva mönster. När vi i våra samtal undersöker vad du upplever som svårt och hämmande, synliggörs dina känslor och behov. Det kan leda till att du blir mer tillåtande inför din olika sidor och utvecklar ett mer nyanserat förhållningssätt gentemot dig själv och andra. Viktigt är att ditt känsloliv får komma till tals och bli tydligt för dig så att du i ökad grad kan balansera orealistiska förväntningar på dig själv och andra. Din utveckling ligger i fokus för vårt gemensamma arbete.